My vs. Oni?

V sobotu 3. augusta si pripomenula Matica Slovenská 150. výročie svojho vzniku odovzdávaním cien „Ochrankyňa národa“. Nacionalistická organizácia vznikla v dobe, kedy patrilo národné obrodenie a vymanenie sa spod monarchií do filozoficko-politického mainstreamu. Dnes si za svoju hlavnú úlohu stavia “rozvíjanie a upevňovanie slovenského vlastenectva, prebúdzanie a umocňovanie národného povedomia Slovákov a prehlbovanie ich vzťahu k slovenskej štátnosti”. Inými slovami, šírenie nacionalizmu.

Nacionalizmus, teória na vratkých nohách
Ústredným princípom politickej organizácie nacionalizmu je logicky „národ“. V spoločenských vedách je táto entita, resp. sociálny konštrukt, objektívne nedefinovateľný. Nacionalisti za národ považujú skupinu ľudí, ktorá spĺňa niektoré, viaceré, alebo všetky nacionálne faktory. Tie však nie sú určujúce a nevyplýva z nich definícia národa, naopak sú odvodené ako deskripcia romantickej predstavy o národe. Jedná sa podľa nich o spoločenstvo ľudí spojených spoločnými hodnotami a tradíciami, hlavne spoločným jazykom, náboženstvom, dejinami, obývajúcich rovnaký zemepisný priestor. Tieto faktory sú všetky jednoducho vyvrátiteľné na konkrétnych praktických príkladoch. Stručne, spoločné hodnoty a tradície má väčšina ľudí žijúcich v Európe, USA či iných krajinách, do ktorých Európania migrovali a pritom nie sú považovaní za jeden národ. Spoločné náboženstvo zdieľajú napríklad ľudia v strednej Afrike, Európe, Latinskej Amerike a jeden „národ netvoria“, nehovoriac o tom, že obyvatelia tej istej krajiny môžu mať rôzne, alebo nemusia mať žiadne vierovyznanie. Spoločné dejiny majú napríklad Slováci a Maďari a napriek tomu sú obyvatelia Maďarska „úhlavným nepriateľom“ slovenských šovinistov. Rovnaký zemepisný priestor obývajú v našich končinách okrem Slovákov napríklad aj Rómovia, ktorí sa však tiež považujú za Slovákov, avšak matičiari ich za slovenské národotvorné etnikum rozhodne nepovažujú. Dokonalý guláš. A to som ešte nezačal tieto nacionálne faktory vzájomne kombinovať.

Definícia národa teda môže byť jedine subjektívna (národ tvoria tí ľudia, ktorí sa k nemu hlásia) alebo psychopolitická. To znamená, že národ tvorí skupina ľudí, ktorí sa považujú za určité prirodzené politické spoločenstvo, vyznačujú sa spoločnou lojalitou a citovým naladením (patriotizmus). Príslušnosť k národu nie je teda racionálna, ale priamo závislá od osobných pohnútok jednotlivca, od jeho emočného vnímania nacionálnej súnáležitosti.

Národ, štát, kapitál
Posledné predkapitalistické spoločnosti v Európe boli štruktúrované sieťou feudálnych pút a lojalít, čo bolo potrebné zmeniť s prichádzajúcou industriálnou revolúciou. Práve rodiaca sa industriálna spoločnosť podnecovala sociálnu mobilitu, individualizmus (potrebu presadiť sa), potrebovala nový zdroj kultúrnej súdržnosti. A tou je nacionalizmus. Hlavným cieľom nacionalizmu z hľadiska štátotvornosti je zachovať jednotu národa podnecovaním vlasteneckej lojality a hrdosti na svoju krajinu. Podstatné bolo dať pracujúcim ľudom novú identitu, s ktorou by sa vedeli stotožniť a tým odvrátiť pozornosť od závažných problémov, ako je chudoba či priamo kapitalistické vykorisťovanie. Nacionalizmus začleňuje robotnícku triedu do národa, čo funguje ako protilátka proti triednemu pohľadu na spoločnosť a politici sa nim snažia zamedziť sociálnej revolúcii. Nacionalizmus fungoval a funguje ako náplasť na sociálne problémy a to najmä v čase kríz alebo veľkých spoločenských zmien, sprevádzaných aktivizáciou robotníckej triedy, ako tomu bolo v dobe industriálnej revolúcie a tým pripravuje živnú pôdu pre kapitál.

„Slováci vždy trpeli, ale vždy vydržali, za halušky zazelelh zahaumblšky…“
Stopäťdesiatročná šedivá slovenská nacionalistická organizácia rozdávala 3.8. ceny k príležitosti 20. výročia vzniku SR. Zoznam laureátov nie je pre človeka, ktorý už o Matici Slovenskej niečo počul, prekvapivý. Nájdete tam napríklad politikov z Mečiarovej éry, čo bolo obdobie poznamenané divokým nacionalizmom a protimaďarskými náladami, ktorými vtedajší politici kryli svoje zločiny. Pekne to ilustruje nasledovná nahrávka. Koniec koncov ocenený bol aj samotný Mečiar. Okrem neho na zozname nájdeme aj iných politikov z niekdajšieho HZDS ako Július Binder, Štefan Harabin, či Ivan Gašparovič. Okrem politikov boli ocenení aj ľudia z kultúrnej oblasti a športu. Za spomenutie stojí ešte ocenený Milan Stanislav Ďurica, „historik“ známy obhajobou fašistického prezidenta Tisa, ktorý vo svojich dielach zľahčuje holokaust a ospravedlňuje ľudí, ktorí sa na ňom podieľali.

Na rozdiel od médií, primárnym terčom mojej kritiky nie je zoznam ocenených. Uznávam, robí sa tak reklama popri niektorých osobnostiach kultúrneho života aj zločincom, politikom, Ďuricovi. Omnoho nebezpečnejší je však nacionalizmus, ktorý z povahy jemu vlastnej vnáša do spoločnosti xenofóbiu a šovinizmus, nenávisť a imperiálne túžby. Nacionalizmus, ktorý podnietil dve svetové vojny. Nacionalizmus, ktorý rozdeľuje spoločnosť podľa vzoru „my a oni“, kde „oni“ sú tí, na ktorých padá vina za aktuálne problémy v spoločnosti. Ako to zhrnul Albert Einstein: „Nacionalizmus je detská choroba. Sú to osýpky ľudstva.“


poli na vybrali.sme.sk